Jak prožil největší katolické svátky papež František? Čím nás mohou jeho promluvy i skutky inspirovat tentokrát?


Na Zelený čtvrtek slaví biskupové společně s kněžími ze své diecéze tzv. missu chrismatis a ani papež František není výjimkou. Při této mši se nejen žehnají oleje, ale také obnovují kněžské sliby. Právě v tento den památky Poslední večeře mají totiž kněží svůj „svátek“, proto bylo Františkovo kázání o kněžské radosti především pro kněze samotné:

Pán nás pomazal v Kristu olejem radosti a toto pomazání nás vybízí, abychom přijali a nesli tento obrovský dar: kněžskou radost a veselí. Radost kněze je drahocenným darem nejenom pro něho, ale i pro celý věřící lid Boží, onen lid, z něhož byl kněz povolán, aby byl pomazán, a k němuž je poslán, aby pomazával,“ řekl v úvodu promluvy.

Zelenočtvrteční večer strávil papež František ve zdravotnickém centru Panny Marie od Božské Prozřetelnosti, kde slavil mši. Během ní umyl nohy dvanácti pacientům s různým onemocněním a v promluvě zdůraznil, že mytí nohou je jako Ježíšovo gesto na rozloučenou. „On je Bůh a stal se služebníkem, naším sluhou. To je jeho dědictví. Také vy si máte vzájemně sloužit. Ježíš se vydal touto cestou z lásky a také vy se máte vzájemně milovat, sloužit si a být v lásce.“

Během liturgie Velkého pátku slavené v bazilice sv. Petra zazněla promluva papežského kazatele. Otec Cantalamessa se v ní zamýšlel nad hlavním motivem Jidášovy zrady, který spatřuje v penězích a nastínil analogii i se současným světem: „Jidáš začínal krádeží peněz ze společné pokladny. Nepřipomíná to něco některým správcům veřejných peněz?

Otec Cantalamessa také zdůraznil, že Ježíše nemusíme vždy zrazovat jen za peníze: „Zradit Ježíše lze i za jinou odměnu než třicet stříbrných. Krista zrazuje, kdo zrazuje svou manželku či manžela. Ježíše zrazuje Boží služebník, který je nevěrný svému stavu, a místo toho, aby pásl ovce, pečuje o sebe. Ježíše zrazuje každý, kdo zrazuje svoje svědomí. Mohu jej zradit i já nyní – což mne děsí – kdybych si při kázání o Jidášovi dělal starost o přízeň posluchačů více než o účast na nezměrném utrpení Spasitele.“ A dodává, že v kontrastu k Petrovým slzám nebyla „největším hříchem Jidáše zrada, ale pochybování o Ježíšově milosrdenství“.

Ne Velký pátek se papež František zúčastnil také křížové cesty u Kolosea. K přítomným 40 tisícům lidem pronesl promluvu o kříži. „V Ježíšově kříži vidíme, ba téměř se dotýkáme rukama lásky věčně nás milující; v kříži se cítíme „syny“ a ne „věcmi“ nebo „předměty“.“

Foto: Mateus 27.24,2, flickr.com, creative commons.

Během Velikonoční vigilie v sobotní večer udělil papež František v bazilice sv. Petra křest deseti katechumenům z nejrůznějších zemí.  Pronesl také hluboké a inspirativní kázání o tom, co znamená „návrat do Galileje“ nejen pro ženy běžící od hrobu, ale pro každého z nás:

Vrátit se do Galileje, znamená znovu všechno projít, počínaje křížem a vítězstvím. Beze strachu. Nebojte se. (…) Každý má u počátků své cesty s Ježíšem také svoji Galileu. „Jít do Galileje“, znamená něco krásného, znamená znovu objevit svůj křest jako živý zdroj, čerpat novou energii z kořenů naší víry a naší křesťanské zkušenosti. Vrátit se do Galileje, znamená především vrátit se tam, k onomu žhnoucímu bodu v počátku cesty, kdy se mne dotkla milost Boží. Touto jiskrou mohu roznítit oheň dnes, každý den, a nést hřejivost a světlo svým bratřím a sestrám. Tato jiskra zažíhá pokornou radost, radost, která neuráží bolest a zoufalství, radost dobrou a mírnou.“

Foto: Catholic Church (England and Wales), flickr.com, creative commons

Velikonoční triduum vyvrcholilo nedělní mší svatou na náměstí sv. Petra, které se účastnilo okolo 150 tisíc lidí. Papež František udělil celému světu požehnání Urbi et Orbi a v promluvě ukázal na velikost velikonočního poselství:

„Tato událost je základem naší víry a naší naděje: kdyby Kristus nevstal z mrtvých, křesťanství by bylo bezcenné; veškeré poslání církve by postrádalo svůj podnět, protože odtud vyšlo a stále vychází. Poselství, které křesťané nesou světu, říká: Ježíš je vtělená Láska a zemřel na kříži pro naše hříchy, ale Bůh Otec Jej vzkřísil a učinil Pánem života a smrti. V Ježíši Láska zvítězila nad nenávistí, milosrdenství nad hříchem, dobro nad zlem, pravda nad lží, život nad smrtí.“

Jednotlivé promluvy najdete zde: Missa chrismatis, liturgie Zeleného čtvrtku, liturgie Velkého pátku, křížová cesta, Velikonoční vigilie, neděle Zmrtvýchvstání.

Zdroj: radiovaticana.cz