Jak rádi slyšíme útěšná slova o tom, že Ježíš občertsví naši duši. Jak rádi mu svěřujeme naše starosti... Papež František nám však připomíná, že bychom neměli zapomínat ani na starosti ostatních a pomáhat jim nést jejich břemena.


Dobrý den, drazí bratři a sestry,

V evangeliu této neděle nacházíme toto Ježíšovo pozvání: „Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím“ (Mt 11,28). Když to Ježíš říká, má před sebou lidi, které na cestách po Galileji denně potkává: spoustu obyčejných lidí, chudých, nemocných, hříšníků a vyloučených… Tito lidé k němu vždycky přicházeli, aby naslouchali Jeho slovu, které dává naději. Ježíšova slova vždycky dodávají naději! A někdy se také chtěli dotknout alespoň lemu jeho šatů. Ježíš hledal tyto zástupy znavených a sklíčených, kteří byli jako ovce bez pastýře (srov. Mt 9,35-36) a hledal je, aby jim zvěstoval Boží království a mnohé uzdravil na těle i na duchu. Nyní volá všechny k sobě: „Pojďte ke mně“ a slibuje jim úlevu a občerstvení.

Toto Ježíšovo pozvání se vztahuje i na naši dobu a mnohé bratry a sestry, kteří jsou sužováni nejistou životní situací, existenciálními obtížemi a často jsou zbaveni pevných opor. V chudých zemích, ale také na periferiích zemí bohatých, je mnoho lidí znavených a sklíčených v důsledku nesnesitelné tíhy opuštěnosti a lhostejnosti. Kolik jen zla působí lidská lhostejnost těm, kdo se ocitli v nouzi! A nejhorší je lhostejnost křesťanů!


(foto: Doug88888, flickr.com, creative commons)

Na okrajích společnosti je mnoho lidí, mužů a žen, sužovaných nouzí, ale také životní nespokojeností a frustrací. Mnozí jsou nuceni emigrovat ze svojí vlasti a vystavují svůj život rizikům. Mnohem více jich denně snáší tíhu ekonomického systému, který člověka zneužívá a vnucuje mu nesnesitelné břemeno, které na sebe někteří privilegovaní nechtějí vzít.

Každému z těchto dětí Otce, jenž je v nebesích, Ježíš opakuje: „Pojďte ke mně všichni“. Říká to také těm, kteří mají všechno, ale jejich srdce je prázdné a bez Boha. Také jim Ježíš adresuje toto pozvání: „Pojďte ke mně“. Ježíšovo pozvání je určeno všem. Avšak zvláštním způsobem těm, kteří trpí více.

Ježíš slibuje, že občerství všechny, ale také nám adresuje pozvání, které je jakýmsi přikázáním: „Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem“ (Mt 11,29). Pánovo jho spočívá v přijetí tíhy, kterou nesou druzí, na základě bratrské lásky.

Jakmile jsme přijali Kristovo občerstvení a útěchu, jsme povoláni stát se občerstvením a potěšením druhých a napodobit Pána postojem tichosti a pokory. Mírnost a pokora srdce nám pomáhají nejenom v tom, abychom přijali tíhu druhých, ale také, abychom na ně neskládali svoje osobní pohledy, svoje soudy, kritiky nebo svoji lhostejnost.

Prosme Nejsvětější Marii, která pod svou ochranný plášť přijímá všechny znavené a sklíčené lidi, abychom svojí vírou, osvícenou a dosvědčenou v životě, mohli být úlevou pro ty, kteří potřebují pomoc, něhu a naději.

Zdroj: radiovaticana.cz