V neděli 5. října byla zahájena biskupská synoda o rodině, která potrvá dva týdny. Náplň synody shrnuje její téma: „Pastorační výzvy rodiny v kontextu evangelizace“.


Rodina v současné společnosti

Svatý otec bude spolu s 253 biskupy (mezi nimiž bude i arcibiskup Jan Graubner) hledat způsob, jak současné společnosti přiblížit krásu rodiny a jak nově doprovázet ty, kteří se ocitli v tíživé situaci. Téma synody je opravdu široké, jak píše Ondřej Mléčka:

"Bylo by chybou redukovat obsah jednání synody např. jen na otázku přijímání pro rozvedené a znovu sezdané, i když i této otázce se budou biskupové věnovat. Problematika rodiny v současné společnosti, kterou chtějí biskupové projednávat, je totiž mnohem širší – týká se např. výchovy, předávání víry v rodině, různým rodinným situacím (např. soužití, rozvedení a znovu sezdaní, svobodné matky, nevěřící, jež žádají o sňatek aj.), vztahu rodiny a práce, rodiny a zdravotnictví, vztahu mezi generacemi, rozvoji rodinného práva, úloze rodičů v katechezi, těžkostem ve vztazích a komunikaci, závislostem v rodině, chudobě ad."

(foto: Jeff Belmonte, flickr.com, creative commons)

Mladí a rodina

Papež František se pro argentinský deník La Nación vyjádřil obdobně: „Klade se obrovský důraz na otázku rozvedených, což je aspekt, o kterém se jistě bude diskutovat. Pro mne jsou ale stejně tak zásadním problémem nové návyky mladých lidí. Mladí lidé v naší době neuzavírají manželství a dávají přednost neformálním svazkům.

Co tu má dělat církev? Vypudit je ze svého srdce? Anebo se k nim přiblížit, pochopit je a snažit se jim přinést Boží slovo?“ dotazuje se papež a prohlašuje: „Osobně zastávám posledně jmenovanou pozici“.

Bible v každé rodině

Po dopoledním zahájení synody se, jako každou neděli, modlil papež František Anděl Páně na náměstí sv. Petra. Ve světle liturgického čtení o vinici řekl, že také "péče o rodinu je práce na Pánově vinici, aby přinášela ovoce Božího království".

"Aby však rodina mohla jít dobře, s důvěrou a nadějí, je zapotřebí, aby byla živena Božím Slovem," pokračoval papež. "Šťastnou shodou okolností proto právě na dnešek připravili naši bratři paulíni velkou distribuci Biblí tady na Svatopetrském náměstí a na mnoha dalších místech. (...) Proto dnes na zahájení synodu o rodině můžeme s pomocí paulínů říci: Bible v každé rodině!

Někdo může říci: „Otče, my už máme doma dvě nebo tři.“ – Kam jste je tedy dali? Bible není k tomu, aby se uložila do skříně, ale aby byla po ruce, a často se z ní četlo, každý den, ať už individuálně nebo společně, manžel s manželkou, rodiče s dětmi, třeba večer, zvláště v neděli. Takto rodina roste a putuje ve světle a v síle Božího Slova!"

Modlitba za synodu

Papež František nás vybízí, abychom se za synodu modlili. Můžeme tak učinit například touto modlitbou:

Ježíši, Maria a Josefe,
ve vás kontemplujeme
nádheru pravé lásky
a na vás se s důvěrou obracíme. 

Svatá Nazaretská rodino,
učiň i naše rodiny místy společenství
a večeřadly modlitby,
autentickými školami evangelia
a malými domácími církvemi. 

Svatá Nazaretská rodino,
kéž se už nikdy v žádné rodině nezažívá
násilí, uzavřenost a rozdělení,
kéž každý, kdo byl zraněn a pohoršen,
brzy pozná útěchu a uzdravení. 

Svatá Nazaretská rodino,
kéž příští biskupská synoda
dokáže ve všech vzkřísit vědomí
posvátného a neporušitelného charakteru rodiny
a její krásy v Božím plánu.

Ježíši, Maria, Josefe,
naslouchejte naší prosbě a vyslyšte ji.

Zdroj: radiovaticana.cztisk.cirkev.cz

Synoda na signály.cz 

O průběhu: https://tob.signaly.cz/1410/o-cem-zatim-diskutovali-synodni, https://tob.signaly.cz/1410/zakon-graduality-neboli-postupneho-rustu 

O přípravě: https://socialni-uceni.signaly.cz/1312/biskupove-o-rodine