V kontextu probíhající synody o rodině se konala 18. Října 2015 kanonizace na svatopetrském náměstí. Během mše svaté prohlásil papež za svaté dva muže a dvě ženy, mezi nimiž byli i Louise a Zélie Martinovi, rodiče sv. Terezie z Lisieux.

Zvláštností toho svatého páru je fakt, že jako jediní byli svatořečeni, aniž by prošli mučednickou smrtí.

Při promluvě se papež zamýšlel nad liturgickými texty, které popisují trpícího služebníka Božího. „V křesťanském společenství se autorita projevuje službou.“

Svatý otec reagoval na myšlenky z písma svatého:  „kalich, který já piji, pít budete… ale posadit po mé pravici nebo levici není má věc, nýbrž je pro ty, kterým je to připraveno (Mk 10,39-40)“ a řekl, že, obrazem kalicha ujišťuje ony dva, že mohou mít až do dna podíl na jeho utrpení, avšak nezaručuje jim, že dosáhnou čestných míst. Jeho odpověď je pozváním k následování cestou lásky a služby a k odmítnutí světského pokušení vynikat nad ostatní a poroučet druhým“.

Mluvil o službě jako o „stylu, kterým se v křesťanském společenství uskutečňuje autorita“.

Existuje neslučitelnost mezi ambicemi, šplhounstvím a následováním Krista; neslučitelnost mezi poctami, úspěchem, pověstí, pozemskými triumfy a logikou ukřižovaného Krista. Slučitelnost však existuje mezi Ježíšem, „znalým utrpení“, a naším utrpením. Připomíná nám to list Židům, který představuje Krista jako velekněze, jenž sdílí naše lidství ve všem kromě hříchu: „Náš velekněz není takový, že by nebyl schopen mít soucit s námi, slabými. Naopak! Vždyť on sám byl vyzkoušen ve všem možném jako my, ale nikdy se nedopustil hříchu“ (Žid 4,15)“

Papež vyzdvihuje Kristovo kněžství, na kterém máme účast všichni. „Všem nám se dostává lásky, která proudí z Jeho otevřeného Srdce k nám i k ostatním, stáváme se jakýmsi „kanálem“ Jeho lásky, Jeho soucitu, zvláště vůči těm, kdo trpí, jsou sužováni úzkostí a osamoceností.“

V závěru celé homilie se vrací k manželům Louis a Zelia, rodičů sv. Terezie od Ježíše, kteří „žili křesťanskou službu v rodině a dn za dnem vytvářeli prostředí plné víry a lásky. Z tohoto klimatu vzešla povolání jejich dcer“.

 

„Zářivé svědectví těchto nových svatých ať nás podněcuje k vytrvalosti na cestě radostné služby bratřím s důvěrou v pomoc Boží a v mateřskou ochranu Mariinu. Z nebe ať nad námi bdí a jsou nám oporou svojí mocnou přímluvou.“  končí papež František svou modlitbu.