Šestý den: Každý ať má na mysli to, co slouží druhým

Iz 25,1-9               
Budeme jásat a radovat se, že nás spasil.

Ž 82                      
Poníženému a chudému zjednejte spravedlnost.

Fp 2,1-4                
Každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu.

L 12,13-21            
Mějte se na pozoru před každou chamtivostí.

 

foto: www.flicker.com, Jeff Milner, CC


Zamyšlení

Svědectví Písma je důsledně jednotné v tvrzení, že Bůh se vždy přiklání na stranu ubohých: Boží pravice jedná ve prospěch bezmocných proti mocným. Také Ježíš nás vytrvale varuje před nebezpečími plynoucími z chamtivosti. Navzdory těmto varováním ale hřích chamtivosti stále zamořuje naše křesťanská společenství a vnáší do nich soupeřivost, kdy jedni vnímají druhé jako konkurenci. Stále musíme pamatovat na to, že dokud se od světa nedokážeme odlišit, podřizujeme se jeho duchu rozdělení a soutěživosti, nejsme schopní stát se „v soužení záštitou ubožáka, útočištěm před přívalem“.

K tomu, aby naše jednotlivé církve a různá vyznání byly v Božích očích bohaté, není důležité to, aby se k nim hlásilo – nebo jim přispívalo – mnoho členů. Mnohem důležitější je pochopit, že jako křesťané máme bezpočet bratří a sester rozptýlených po celém světě a sjednocených navzdory ekonomickým rozdílům panujícím mezi „Severem“ a „Jihem“. S vědomím tohoto bratrství v Kristu mohou křesťané spojit ruce a společně podporovat ekonomickou spravedlnost pro všechny lidi.

Modlitba

Všemohoucí Bože,
dej své církvi odvahu a sílu,
aby vytrvale hlásala spravedlnost a bezúhonnost
i tam, kde panuje nadvláda a útlak.
Když nyní slavíme svou jednotu v Kristu,
kéž nám tvůj Svatý Duch
pomůže vidět potřeby druhých lidí.
Amen.


 Proměňující se pravidla mezinárodního bankovnictví mají na trhy a obchody v Karibiku trvale negativní vliv, a ohrožují tak ekonomické přežití mnoha rodin. Pro místní obyvatele je stále těžší pracovat v zahraničí a posílat zpět peníze své rodině. Karibské církve proto založily hnutí Credit Union, díky kterému mají chudí lidé usnadněný přístup k prostředkům nutným pro své ekonomické aktivity.