Biskupové vyzývají: Pojďme k nadcházejícím prezidentským volbám!

Milí přátelé, sestry a bratři,

jsme na začátku roku 2018, kdy si nejen připomínáme sté výročí obnovení naší státnosti a suverenity, ale budeme taktéž několikrát jako voliči rozhodovat o budoucnosti naší vlasti.
Poprvé to bude již 12. a 13. ledna 2018, kdy proběhne volba prezidenta České republiky. Prosíme, přijďte k volbám. Volte po zralé úvaze, neboť toto rozhodnutí nás všech má v demokratické společnosti skutečně význam a ovlivní další směřování naší země.
Podpořte toho z nabízených kandidátů, který bude ctít význam křesťanských hodnot pro společnost a vážit si pravdy i lásky k druhému člověku; podpoří slušnost ve veřejném životě, stabilitu rodiny či ochranu lidského života ve všech jeho fázích.   
Jako věřící neváhejme tuto důležitou událost naší země provázet modlitbou. Nechť jsme při výběru kandidátů otevření Božímu vedení a ve svých přímluvách stále pamatujeme na politiky či veřejně činné osobnosti, kteří mají odpovědnost za rozhodování nejen v těžkých pracovních situacích, ale i ve svém osobním životě.
Věříme, že víra v dobrou budoucnost je nadějí pro nás všechny. A jelikož jsme před 28 lety získali mnoho dobrého i díky naší patronce sv. Anežce České, prosíme také dnes: svatá Anežko, stůj při nás v době rozhodování.

Vaši čeští a moravští biskupové

 

Papež povolil převoz ostatků kard. Berana

Papež František povolil převoz ostatků kardinála Josefa Berana do České republiky. Papež tak učinil v souladu s poslední vůlí zesnulého kardinála, který zemřel v roce 1969 ve vatikánském vyhnanství. Vláda v tehdejším Československu nepovolila převézt do vlasti tělo bývalého politického vězně nacistických okupantů i komunistického režimu.

Pražským arcibiskupem se stal kardinál Beran roku 1946 po návratu do vlasti z Dachau, kde byl vězněn po atentátu na zastupujícího říšského protektora R. Heydricha. V roce 1948, po komunistickém převratu, se Josef Beran odmítl podřídit komunistickému režimu. V očích věřících se stal hrdinou a symbolem odporu. V roce 1949, potom, co se pokusil přečíst v katedrále sv. Víta plné provokatérů – členů KSČ tzv. božítělový pastýřský list, který otevřeně odsuzoval komunistický režim, byl Josef Beran Státní bezpečností zatčen a po „domácím vězení“ v pražském Arcibiskupském paláci v letech 1949-51 pak až do roku 1963 internován na různých místech po celých Čechách.

V roce 1963 byl propuštěn z internace, bylo mu však zakázáno zdržovat se v Praze a vykonávat arcibiskupský úřad. Dne 25. února 1965 jej papež Pavel VI. jmenoval kardinálem. Státní správa povolila arcibiskupu Beranovi odjet ze země do Říma na slavnostní kreaci, při níž kardinálové obdrží červený biret (čtyřhranná pokrývka hlavy), jmenovací dekret a kardinálský prsten. Zatímco představitelé režimu nechávali Berana v přesvědčení, že se bude moci vrátit, cesta do Říma pro něj ve skutečnosti znamenala vyhoštění. V Římě, kam po delším rozhodování a s nadějí, že tak arcidiecéze získá vedení, nakonec odjel, se kardinál Beran zapojil do práce II. vatikánského koncilu. Dne 20. září 1965 na něm vystoupil s projevem O svobodě svědomí, v němž se mimo jiné vyslovil pro rehabilitaci Jana Husa. 

Když dne 17. května roku 1969 v Římě zemřel, komunistická vláda nepovolila převoz těla do vlasti, a papež Pavel VI. proto rozhodl, že kardinál Beran bude pohřben po boku papežů v kryptách chrámu sv. Petra v Římě. Je jediným Čechem, kterému se této pocty dostalo. V současné době probíhá beatifikační proces kardinála Josefa Berana na diecézní úrovni.

Novým zástupcem generálního sekretáře CCEE byl zvolený Martin Michalíček ze Slovenska

Martin Michalíček se stal od 1. ledna 2018 novým zástupcem generálního sekretáře CCEE (Rady evropských biskupských konferenci). 

Zvolený je na pět let (2018 – 2023) zástupcem generálního sekretáře CCEE, který sídlí ve švýcarském St. Gallenu. Nastupuje po Michelovi Remerym, který zde působil od roku 2012. Náplní práce je pomoc s činností aktuálnímu generálnímu sekretáři organizace Mons. Duarte da Cunhovi.

Otec Martin se ke svému jmenování vyjádřil takto: „Toto jmenování přichází jako Boží volání, na které jsem dal souhlas. Děkuji předsednictvu CCEE za důvěru, kterou mi prokázali a prosím Pána, aby vedl moje kroky v této nové službě pro církev v Evropě. Uvědomuji si, že Evropa přináší početné výzvy, ale je také kolébkou křesťanství. Ve své historii, kultuře, hodnotách může Evropa najít všechny léky, které potřebuje. Tuto službu přijímám s odhodláním pracovat pro národy Evropy. Pamatujíc na slova žalmisty, že „ Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé" (Žalm 127), rád bych sloužil v tomto poslání v prospěch lidí Evropy ohlašovat Boží milosrdenství a Boží zjevení, které jsou zosobněné v Ježíši Kristu."