V říjnu letošního roku se bude ve Vatikánu konat biskupská synoda, jejímž tématem je „Mladí lidé, víra a rozlišování povolání“. V rámci příprav měly biskupské konference jednotlivých zemí zodpovědět dotazník týkající se situace mladých v jejich domovině. Také ČBK sestavila odpovědi, z nichž vybíráme:

K 1. 7. 2015 bylo na území České republiky 1 670 612 lidí ve věku 16 – 29 let. Podíl této skupiny v celkovém počtu obyvatel činil 15,8 %. Muži uzavírají manželství průměrně ve 32,3 letech, ženy v 29,7 letech. Průměrný věk mužů vstupujících do semináře je 22,7 roku. Z toho 66 procent kandidátů nastupuje do 24 let a nad 24 let je to 34 procent uchazečů. Řeholní oděv oblékají ženy průměrně v 26 letech, muži ve 30.

V roce 2015 studovalo 52,4 % mladých ve věku 15 – 29 let. Ve stejné věkové skupině byl podíl pracujících 46,8 % (což zahrnuje i práci a brigády při škole). Nezaměstnaných bylo 81,2 tisíc mladých v této věkové kategorii, což činí 4,6 %. Podíl NEET (Not in Education, Employment, or Training) lidí ve věku 15 – 29 let je 11,8 %.

 

Foto: Mazur/catholicnews.org.uk

 

Po statistické části následují odpovědi na 18 otázek týkajících se mladých lidí, církve a společnosti. Česká biskupská konference je sestavila z příspěvků odborníků a respondentů otevřeného webového formuláře.

Jedna z otázek například zněla: Jaké jsou hlavní výzvy a nejdůležitější příležitosti pro mladé lidi v naší zemi? V odpovědích zaznělo: Výzvou je dokázat si udržet směr a křesťanské hodnoty v současné společnosti. – Být aktivními tvůrci svých komunit, nežít křesťanství o samotě a neredukovat ho pouze na návštěvy nedělních mší svatých. – Od mládí je třeba vést mladé lidi k živé víře, která se opírá i o znalosti. – Nenechat se zotročit majetkem, jeho falešnou jistotou a konzumem. – Reagovat aktivněji na genderové ideologie, které se prosazují zákony a začínají omezovat svobodu projevu. – Doprovázet chlapce, aby se stali muži a děvčata, aby se stali ženami. – Je třeba hledat způsoby, jak mladým lidem zprostředkovat vědomí bohatosti katolické spirituality a mystiky; uvádět je do modlitby a meditace, Lectio Divina, adorace, učit je tichu.

Některé otázky dotazníku se týkaly i mladých mimo církevní prostředí. Zde ČBK mimo jiné konstatovala: Obecně se nám setkávat s mladými mimo církevní prostředí moc nedaří.

Oddíl týkající se pastorace povolání uvozuje odstavec: V konzumní společnosti se moc nehovoří o povolání, ale spíše o tom, jak si vydělat co nejvíce peněz a užívat si života. Proto je třeba v mladých lidech vůbec myšlenku na volbu povolání probouzet. Mladí jsou často sráženi příkladem rozpadlých rodin a kněží, kteří opustili své povolání. Mladí bývají překvapeni tím, že by i oni měli objevit nějaké životní poslání, které jim ve skutečnosti nabízí Bůh. O své budoucnosti přemýšlí často bez Boha a jen emotivně či pragmaticky.

Dále se píše: Rodiče mají klíčovou roli v rozhodování mladých o tom, zda přijmou Boží volání nebo ne. Ideální je, když se v rodinách diskutuje o lásce, různosti pohlaví, předmanželské čistotě, o duchovním povolání. – Jako vhodné se jeví využívat duchovní obnovy, akce pro mládež, hovořit o povolání v rámci společenství mládeže a v rámci osobního doprovázení. Zvát mladé manželské páry, kněze a řeholnice, aby s mladými o svém hledání hovořili.

Tři závěrečné otázky byly zaměřeny na náš region: Evropu. Jak pomáháte mladým lidem, aby hleděli do budoucnosti s důvěrou a nadějí vyplývající z bohatého křesťanského dědictví Evropy? V odpovědi se dočteme:

Jedná se o obtížnou otázku, protože nejednou chybí v Evropě i biskupové a osobnosti, které by křesťanské dědictví zdůrazňovali. Mladým se snadno může zdát, že církev v Evropě ustupuje ze zásad evangelia. Neustále bývá zdůrazňován dialog se všemi, ale ustupuje se z nám vlastních kulturních a náboženských základů.

Snažíme se šířit křesťanské dědictví napříč tomu, že se často říká opak. Zajímavou iniciativou, která přitahuje, je noc kostelů. Modlíme se za obnovení víry a duchovního života. Zdůrazňujeme svědectví a evangelizační úlohu nás křesťanů - žít kulturou založenou na důstojnosti člověka a evangeliu, budovat kvalitní rodinu.

Snažíme se mladé podnítit k dialogu o jevech a hrozbách současného světa a pomáhat jim k odvaze nepodlehnout, ale jednat pro obnovu rodiny, společnosti.

Celý dokument je k nahlédnutí zde: Synoda o mladezi odpovedi ČBK 2017-DEF.doc

 

Říjnové biskupské synodě bude předcházet setkání mladých z celého světa, kteří budou ve Vatikánu hovořit o stejných tématech, jako biskupové. Výsledky jejich jednání budou součástí dokumentu instrumentum laboris. Tzv. Synod mladých se uskuteční od 19. - do 24. března. Souběžně bude otevřen internetový portál, kde se k tématu bude moci vyjádřit každý mladý člověk. Více se můžete dočíst na webu synody

K tématu biskupské synody o mladých můžeme doporučit také rozhovor biskupa Pavla Konzbula s mladými, který zazněl ve vysílání Radia Proglas.