Papež František přiblížil cíle, principy i dosavadní kroky reformy římské kurie, kterou započal před více než třemi lety. Učinil tak během předvánočního setkání se členy kurie.

Jak uvedl papež František během svého vánočního přání, svátky jsou slavností „milující Boží pokory“. Bůh přišel na zem jako bezbranný a křehký člověk, aby k němu „mohl mít člověk důvěru, mohl se k němu přiblížit, mohl se cítit, že na něj Bůh myslí a miluje jej“. Církev se stále reformuje, uvedl papež, a reforma je znamením toho, že církev žije.

Cíl probíhající přeměny, kterou František započal před více než třemi lety na podnět kardinálů, je podle něj dvojí: aby byla kurie stále v souladu s Dobrou zprávou, „která musí být hlásána všem, především chudým, posledním a skartovaným lidem“, a se znameními časů, a aby sloužila lépe svému účelu, jímž je pomoc papeži.

Hlavním nástrojem reformy pak nejsou noví lidé, nýbrž lidé „duchovně obnovení“. „Ve skutečnosti nestačí jen trvalá formace; je zapotřebí obrácení a neustále očišťování. Bez změny mentality by úsilí vyšlo nazmar.“ To platí nejen pro kurii, ale i pro všechny, kdo chtějí, aby jejich služba církvi přinesla ovoce. K reformě je pak třeba mnoho modlitby, uvedl papež, který toto slovo několikrát zopakoval.

František také představil dvanáct kritérii, které reformu provází:

 1. Důraz na jedince (osobní obrácení): Jakákoliv změna struktur bude podle papeže neúčinná, pokud nebude doprovázená osobním obrácením. Obrácení jednotlivce pak posiluje obrácení celého společenství.
 2. Pastorační rozměr (pastorační obrácení): Každý pracovník by měl pěstovat silný smysl pro pastoraci, především vůči těm, s nimiž se setkává každý den. „Ať se nikdo necítí být přehlížen a s nikým se nezachází špatně. Naopak ať každý zakusí, především zde, starostlivou péči Dobrého pastýře,“ uvedl papež, podle kterého se za každým papírem nachází živý člověk.  Spiritualita služby a společenství je nejlepším lékem proti pokušení ambicí nebo rivality.
 3. Misijní rozměr (kristocentrismus): Každá služba v církvi má za cíl, aby se Dobrá zpráva přinesla do celého světa. Bez autentického ducha evangelia a věrnosti církvi a osobnímu povolání se jakákoliv struktura rychle zkazí.
 4. Racionalizace: Na základě principu, že jsou si všechny vatikánské úřady rovny, je nutné lépe tyto dikasteria (tj. úřady) uspořádat, aby se lépe zdůraznily kompetence každého z nich.
 5. Funkčnost: Sloučení podobných úřadů sloučí k lepší funkčnosti i koordinaci jednotlivých složek.
 6. Modernost (aktualizace) znamená schopnost „číst znamení časů“. Reforma odpovídá výzvě Druhého vatikánského koncilu, aby jednotlivé služby odpovídaly aktuálním potřebám církve.
 7. Střídmost: V rámci reformy je nutné zjednodušit systém úřadů, například některé z nich sloučit.
 8. Subsidiarita.
 9. Synodalita: Práce kurie musí být synodální. Snížení počtu úřadů umožňuje, aby se jejich představitelé mohli pravidelně setkávat s papežem. Větší důraz je také třeba klást na společné kongresy uvnitř dikasterií.
 10. Katolicita: Výběr papežových spolupracovníků musí odrážet katolicitu (všeobecnost) církve. Zaměstnanci tak mají pocházet z různých částí světa a mají být i z řad jáhnů, laiků, mužů i žen. „Mají být pozorně vybráni na základě svého bezúhonného duchovního a morálního života i profesní kompetentnosti,“ řekl František. Je vhodné také přijmout více laiků do oblastí, kde jsou kompetentnější než kněží, a zdůraznit roli žen a laiků v životě církve i vedení úřadů. Zvláštní pozornost má být také věnována začlenění více kultur.
 11. Profesionálnost: Každé dikasterium má mít své strategie trvalé formace, aby pracovníci „nerezivěli“ a neupadali do rutiny. Je také nutné definitivně opustit praxi „promoveatur ut amoveatur“ (povýšit někoho s cílem se jej zbavit).
 12. Postupnost (rozlišování): Pracovník rozlišuje a postupuje v etapách, jako je například zavedení změny na zkoušku, úpravy apod.

V další části svého projevu papež František jmenoval dvacítku kroků, které se již v oblasti reformy vykonaly: například reorganizaci systému financí a jejich účinné kontroly, ustavení Komise pro ochranu nezletilých, zřízení Sekretariátu pro komunikaci nebo úřadu pro rodinu, laiky a život.

 (zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce, ČBK, Ondřej Mléčka)