Z křesťanského světa

Zprávy a novinky z "křesťanského světa", promluvy a duchovní život.

rubrika Duchovní život


Václav Šablatura: Hudba v církvi potřebuje víc pozornosti

V červnu se na Youtube kanálu Sekce pro mládež ČBK objevila nahrávka české verze hymny Světových dní mládeže v Panamě. Po nepříliš pozitivních ohlasech veřejnosti Sekce oznámila, že zveřejněná nahrávka je pouze demo a omylem došlo k mýlce v názvech …

Týden modliteb za mládež: Signály Challenge

Týden před Květnou nedělí, tedy 18. - 25. 3. 2018, letos proběhne týden modliteb za mládež. Česká biskupská konference k této příležitosti připravila brožuru s návrhem modliteb a přímluv ke mším svatým. V plném znění je dostupná například na tmm…

Zprávy týdne: nové vydání encykliky Laudato si

Vychází přepracované české vydání encykliky Laudato si Nakladatelství Paulínky přichází před jarem s druhým, přepracovaným, českým vydáním papežské encykliky Laudato si´, která se zaměřuje na potřebnost péče o společný domov. Jedná se o jazykově a…

Týden modliteb za jednotu: církve

Osmý den: Posbírá rozehnané… ze čtyř stran země Iz 11,12-13 Efrajim nebude žárlit na Judu a Juda nebude osočovat Efrajima. Ž 106,1-14.43-48 Shromáždi nás, tvému svatému jménu budeme vzdávat chválu. Ef 2,13-19 Zbořil zeď, která rozděluje. J 17,1-12 V…

Týden modliteb za jednotu: rodina

Sedmý den: Budovat rodinu doma i v církvi Ex 2,1-10 Narození Mojžíše Ž 127 Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. Žd 11,23-24 Mojžíšovi rodiče svého syna ukrývali; viděli, že je to vyvolené dítě. Mt 2,13-15 Josef vstal, vzal v noci…

Týden modliteb za jednotu: trhy

Šestý den: Každý ať má na mysli to, co slouží druhým Iz 25,1-9 Budeme jásat a radovat se, že nás spasil. Ž 82 Poníženému a chudému zjednejte spravedlnost. Fp 2,1-4 Každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu. L 12,13-21 Mějte se na pozoru…

Týden modliteb za jednotu: ekonomika

Pátý den: Hlasité volání o pomoc ze země předaleké Dt 1,19-35 Hospodin, váš Bůh, jde před vámi a nese vás. Ž 145,9-20 Hospodin podpírá všechny klesající. Jk 1,9-11 Bohatý pomine jako květ trávy. L18,35-43 Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnou!…

Týden modliteb za jednotu: násilí

Čtvrtý den: Naděje a uzdravení Iz 9,1-6a Jeho vladařství se rozšíří a pokoj bude bez konce. Ž 34,2-15 Vyhledávej pokoj a usiluj o něj. Zj 7,13-17 Bůh jim setře každou slzu z očí. J 14,25-27 Pokoj vám zanechávám. foto: www.flicker.com, Bruce…

Týden modliteb za jednotu: pornografie

Třetí den: Vaše tělo je chrámem Ducha Svatého Ex 3,4-10 Bůh osvobozuje ty, kdo jsou v otroctví. Ž 24,1-6 Hospodine, jsme lid, který hledá tvou tvář. 1K 6,9-20 Proto svým tělem oslavujte Boha. Mt 18,1-7 Běda tomu, skrze koho přijdou svody. foto: www…

Týden modliteb za jednotu: otroctví

Druhý den: Ne už jako otroka, nýbrž jako milovaného bratra Gn 1,26-28 Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem. Ž 10,1-10 Hospodine, proč jen stojíš v dáli? Fm Ne už jako otroka, nýbrž mnohem více než otroka: jako milovaného bratra. L 10,25-37…

Týden modliteb za jednotu: cizinci

První den: Budeš cizince milovat jako sebe samého, protože i vy jste byli hosty v zemi egyptské Lv 19,33-34 Budeš cizince milovat jako sebe samého. Ž 146 Hospodin ochraňuje ty, kdo jsou bez domova. Žd 13,1-3 Někteří, aniž to tušili, měli za hosty…

Texty pro Týden modliteb za jednotu křesťanů

Ve dnech 18. – 25. ledna 2018 se budou křesťané z různých církví společně modlit za jednotu. Mottem týdne budou slova, která zpívali Izraelité po vysvobození z otroctví: Tvá pravice, Hospodine, velkolepá v síle (Ex 15,6). Letošní texty pro Týden…

Zprávy týdne: probíhá sbírka na kostel v Třinci-Gutech

Papež proti eutanazii Papež František nařídil belgické pobočce katolické kongregace Brothers of Charity, aby přestala nabízet možnost eutanazie ve svých psychiatrických zařízeních. Tiskové středisko Svatého stolce potvrdilo, že papež osobně schválil…

Německá dimenze Týdne modliteb za jednotu

Ekumenický kontext letošního týdne tvoří 500. výročí začátku reformace. Z tohoto důvodu byla požádána Rada křesťanských církví v Německu, aby připravila materiál pro použití v místních komunitách po celém světě. Český překlad textů k týdnu modliteb…

Jak založit a vést společenství aneb Nenechej to na důchod

"Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já mezi nimi," říká Ježíš. Různá společenství se snaží tento jeho výrok naplnit pravidelnými schůzkami, výlety či jinak společně stráveným časem. Kdy je vhodné se začít scházet? A co se ve…