Pátý den: Hlasité volání o pomoc ze země předaleké

Dt 1,19-35            
Hospodin, váš Bůh, jde před vámi a nese vás.

Ž 145,9-20            
Hospodin podpírá všechny klesající.

Jk 1,9-11               
Bohatý pomine jako květ trávy.

L18,35-43            
Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnou!

 

foto: www.flicker.com, Giorgia Poli, CC


Zamyšlení

Dovedeme si asi představit hluk panující v zástupu při Ježíšově příchodu do Jericha. Mnozí se slepého žebráka prosícího o pomoc snaží okřiknout: vyrušuje a vyvolává pohoršení. Ve všem tom rozruchu ale Ježíš zaslechne slepcův hlas tak, jak v hebrejských Písmech Bůh vždycky vyslyší volání chudáka. A Pán, který podrží padajícího, nejenom slyší: on také odpovídá. Žebrákův život se tak může radikálně změnit.

K hluku a chaosu současného světa může patřit i nejednota křesťanů. A podobně jako překřikující se hlasy u Jericha může naše rozdělení přehlušovat nářek ubožáků. Pokud se ale sjednotíme, stáváme se plněji Kristovou přítomností ve světě, dokážeme lépe zaslechnout, naslouchat a odpovědět. Namísto čím dál hlasitějšího nesváru jsme pak schopní skutečně slyšet a rozpoznat hlasy, které nejvíce potřebují, aby je druzí vnímali.

Modlitba

Milující Bože,
ty pozvedáš ubohé a sklíčené
a navracíš jim důstojnost.
Slyš nyní naše volání kvůli ubožákům tohoto světa,
vlij jim novou naději a pozvedni je,
aby všechen tvůj lid mohl být jedno.
Prosíme o to v Ježíšově jménu.
Amen.


 Karibská ekonomika se tradičně opírala o těžbu surovin pro evropské trhy, a proto nebyla nikdy soběstačná. V důsledku toho bylo také pro další rozvoj regionu důležité půjčovat si prostředky na mezinárodním trhu. K získání takových půjček je nutné omezit výdaje na dopravu, vzdělání, zdravotní péči a další veřejné služby, přičemž takovými opatřeními nejvíce trpí chudí. Karibská konference církví proto projevila iniciativu, kterou chce reagovat na aktuální dluhovou krizi v regionu a prostřednictvím mezinárodní sítě přispět na pomoc těm nejchudším z místních obyvatel.