Synoda ve Vatikánu je v plném proudu

3. října 2018 začala ve Vatikánu zahajovací mší svatou řádná biskupská synoda na téma: „Mladí lidé, víra a rozlišování povolání“. Českou republiku reprezentuje plzeňský biskup Tomáš Holub, zástupce zvolený biskupy na plenárním zasedání České biskupské konference, a ve Vatikánu přítomna i husitská farářka Martina Viktorie Kopecká, která zastupuje Světovou radu církví jako předsedkyně komise pro mládež ECHOS.

Čeští reprezentanti

Biskup Holub před svým odjezdem do Říma na synodu uvedl pro KaTyd: „Do Říma jedu s nadějí, že se při setkání bude skutečně hledat to, co je požehnané a reálné pro evangelizaci a blízkost vůči mladým. Tedy kombinace naděje s nemalými cíli a pravdy, která osvobozuje od ideologických a rádoby zbožných představ.“ Otázka sexuálního násilí v církvi pod něj rovněž „nezůstane úplně mimo diskuze.“

Paní Kopecká působí ve Světové radě církví od roku 2013, kdy se konalo Valné shromáždění SRC v Jižní Koreji. Je členkou centrální komise a letos začalo její druhé čtyřleté období v ústředním výkonném výboru - od roku 2013 roku 2021. V roce 2015 byla zvolena předsedkyní jednoho z poradních orgánů SRC - komise ECHOS, která se věnuje otázkám mládeže a aktivnímu zapojení mladých v ekumenickém hnutí.

„Já osobně si přeju, aby se církev (i ekumena) stala bezpečným prostorem k realizaci potenciálu mladých lidí a aby se navzájem všichni mohli obohacovat a těšit se ze vzájemného dialogu. Věřím, že Synod přinese bohatou diskusi i hledání cest a budování mostů,“ řekla Kopecká. 

Zahajovací mši sloužil papež František

„Na začátku tohoto okamžiku milosti pro celou církev, v souladu s Božím slovem, prosme naléhavě Ducha Svatého, aby nám pomohl rozpomenout se na slova Pána, která zapalovala naše srdce," řekl papež František ve své homilii, neboť „tato paměť v nás může znovu probudit a obnovit schopnost snít a doufat." 

„Víme, že naši mladí budou schopni proroctví a vizí do té míry, v jaké my, nyní dospělí nebo již starší, dokážeme snít a tak je nakazit a sdílet s nimi své sny a naděje, které máme na srdci," pokračoval.

S velkým pohnutím přivítal papež František také dva biskupy z kontinentální Číny, kteří se zasedání synody účastní úplně po prvé v celé historii: „Celý episkopát s nástupcem svatého Petra je nyní ještě více viditelný díky jejich přítomnosti."

Zdroj: Církev.cz/Jan Vlnas

Katolíci, Mnichov a Svatý Václav

Katolický týdeník publikoval text Jaroslava Šebka na téma využívání symbolu knížete Václava v kritických dnech a týdnech kolem Mnichovské dohody a okleštění republiky:  

Podzim před osmdesáti lety byl zejména v české společnosti spojen s hlubokou frustrací. Potupa, kterou tehdy občané prožili, se hluboce zapsala pod kůži všem dalším generacím. (...) Nepřehlédnutelnou roli tehdy sehrávali katoličtí věřící, a to ve všech částech státu. Při pohledu na reakci českých katolických kruhů najdeme hned několik obrazů, které se mohou zdát snad i v rozporu, ale věrně odrážejí naladění našich věřících předků. Na jedné straně se věřící stali součástí mohutného proudu vlasteneckého nadšení bránit svou vlast, na druhé straně – i z pocitu dosažení satisfakce za předchozí dvacetiletý ústup katolicismu z veřejné scény – byli v předních řadách účtování s demokratickými hodnotami. (...)

Ve vypjatých měsících roku 1938 povzbuzoval sv. Václav vlastenecký duch českého národa a jeho nezlomnost vůči nepřátelům. Perem básníka Františka Halase se k postavě českého svatého vládce hlásila i komunistická levice („myslete na chorál, malověrní“). Emočně silná byla také oslava patrona české země ve svatovítské katedrále, která byla potemnělá kvůli obavám z německých náletů a z kázání zaznívala odhodlanost k obraně země před nepřítelem.

(...) Po kapitulaci na podzim 1938 se do popředí dostával akcent na mírumilovnost knížete i na jeho snahu najít shodu s okolními sousedy, tedy samozřejmě primárně s Německem. V politickém i duchovním zmatku vzápětí po kapitulaci se však osobnost „věčného knížete“ jevila především jako pevný bod, kolem něhož se může ponížený národ semknout. (...) V pomnichovské atmosféře bezvýchodnosti a beznaděje zesílily ale také hlasy, které si do svatého Václava promítaly své představy o zesílení autoritativního vedení národa a státu a nahrazení předchozích demokratických tradic.

V plném znění je text k dispozici mj. na portálu Církev.cz

Charita vyhlašuje sbírku na pomoc obětem tsunami v Indonésii

V pátek 28. září 2018 postihlo indonéský ostrov Sulawesi (Celebes) zatím nejsilnější ze série zemětřesení o síle 7,4 stupňů Richterovy škály. Vlna tsunami způsobila obrovské materiální škody, v oblasti jsou stovky zbořených domů. Na místě je nyní akutně důležité zabezpečit základní hygienu a dodávky nezávadné vody a potravin. Oblast přitom cyklicky sužují silná zemětřesení již od konce července. Dosavadní snahy o obnovu země byly vždy smeteny dalšími otřesy. I to umocňuje vážnost situace.

Charita Česká republika se proto společně partnerskými Charitami zapojila do mezinárodní pomoci, o kterou požádala Indonéská vláda. Konkrétní forma české pomoci bude dohodnuta ve spolupráci s partnerskou organizací Caritas Indonesia. 

Sbírkový účet Charity Česká republika

Číslo účtu 55660022/0800 u České spořitelny, variabilní symbol 115.
Přispět je možné rovněž prostřednictvím dárcovské SMS na číslo 87 777:

DMS  CHARITASVET  30
DMS  CHARITASVET  60
DMS  CHARITASVET  90

Cena jedné DMS je 30, 60 resp. 90 Kč. Službu provozuje Fórum dárců.

Modlitba s papežem Františkem pro měsíc říjen

Tento měsíc se můžeme modlit na naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka za jednotu církve proti Zlému, působícímu vzdálení od Boha a rozdělení křesťanského společenství. Říjen patří růženci a papež František vyzývá všechny věřící, aby se ho v tomto měsíci modlili každý den. Máme se obracet k Matce Boží a archandělu Michaelovi, aby chránili církev od ďábla, který usiluje o rozdělení Boha a člověka – o rozdělení lidí mezi sebou. 

Proto Svatý otec vybízí všechny věřící k intenzivnější – osobní i společné – modlitbě. Víme, že Panna Maria zůstala pod křížem, i když se apoštolové – až na jednoho – rozutekli. Ona nám pomůže, abychom i my pod Ježíšovým křížem setrvali. Proto papež dále žádá, abychom po každé modlitbě růžence připojili také nejstarší mariánskou modlitbu Pod ochranu tvou a modlitbu Svatý Michaeli, archanděli

Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko. Neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky, Panno slavná a požehnaná! Paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, u Syna nám smilování vypros, Synu svému nás doporuč, k Synu svému nás doprovoď. Amen.

Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým. Kníže nebeského vojska, svrhni božskou mocí do pekelné propasti satana a zlé duchy, kteří usilují o zkázu duší. Amen.