Výdaje katolické církve v roce 2017 překročily 6 mld. korun. Jednalo se především o náklady a investice na lesní hospodaření, zaměstnance a opravy. Zkrátka nepřišly ani sociální projekty a vzdělávání. 

 • Nejvíc v roce 2017 narostly náklady na hospodářskou činnost - 1,6 mld - což je o 50 % více než v roce 2016. Nelehký rok to byl především pro oblast lesního hospodaření, protože kvůli klimatickým změnám drasticky narostla těžba a tento trend pokračuje i letos.
 • Výdaje na opravy kulturních památek: 725 milionů. 
 • Náklady na pastoraci: 2,87 miliardy korun. 
 • Náklady diecézí na sociální projekty: 54 milionů korun.
 • Náklady biskupství na školství: 77,4 milionů korun. 
  Přímí zaměstnanci biskupství: 3.500 lidí 
  (z toho přibližně 1.700 kněží). 
  Plat duchovních dosahoval měsíčně v průměru necelých 21.000 korun hrubého (o 8.500 korun méně než průměrná mzda). Náklady na mzdy zaměstnanců biskupství v roce 2017 činily 1.121 mil. korun.
 • Charita Česká republika v roce 2017 provozovala téměř 1.340 služeb a evidovala více než 144.750 klientů. Zaměstnává téměř 8.000 pracovníků.

 Církev v lese

Ačkoli církev není největším vlastníkem lesů v ČR, trápí ji současné klimatické změny v nemalé míře. Investice do lesů a polností rostou zejména kvůli suchu. V roce 2017 to bylo 526 milionů, což je čtyřikrát víc než v předchozích letech. Sucho oslabuje všechny lesní porosty bez rozdílu věku a druhu dřeviny. Projevilo se nárůstem objemu tzv. nahodilých těžeb, úhynem vysázených sazenic (ztrátami po zalesňování) a náchylností k šíření skůdců. Náklady vynaložené na přímý boj se škůdci v církevních lesích v roce 2017 přesáhly 20 mil. Kč. 

Celková těžba v roce 2017 překročila v církevních lesích plán o téměř 400.000 kubíků. Nepříznivý vývoj nahodilé těžby pokračuje i v roce 2018, především na Moravě, kde tyto těžby místy dosahují až  80 %. Na trhu vzniká přebytek jehličnatého dřeva a dochází k drastickému propadu prodejních cen. Výsledkem jsou ztráty pro vlastníka lesa v řádech stovek milionů korun ročně. V roce 2018 se situace díky pokračujícímu suchu ještě zhoršila a dobré nejsou ani vyhlídky do budoucna.

Vzniklé holiny je třeba znovu zalesňovat. V roce 2017 bylo v církevních lesích vysázeno 5.600.000 nových stromků, za rok 2018 to bude více než 7.200.000 sazenic. Na každou domácnost v ČR tak v roce 2018 připadají téměř dva nově vysazené stromky v církevních lesích.

Církevní příjmy rok od roku klesají

Zatímco splátka náhrady je každý rok přibližně stejná (v roce 2017 to bylo 1,3 miliardy korun pro všechny diecéze katolické církve dohromady), státní příspěvek rok od roku klesá. V roce 2017 činil pro diecéze katolické církve 803 mil. tedy o 45 mil. méně než v roce 2016. Bude vyplácen do roku 2030,  splátky za nevrácený majetek do roku 2042. Poté už nedostane církev od státu ani korunu a bude odkázána na výnosy z vlastního hospodaření. Také sbírky a dary byly v roce 2017 nižší, o 82 milionů korun oproti roku 2016.

Hlavní církevní služby a sociální a vzdělávací projekty zisk negenerují, přesto na nich církev trvá a peníze na platy zaměstnanců na tuto činnost generuje z vedlejší hospodářské činnosti. Tu však v posledních letech výrazně ovlivnily již zmíněné klimatické změny. Vyvážený rozpočet tak zachraňují pronájmy budov, které se již podařilo opravit, a uvážlivé dlouhodobé investování do fondů.

Náklady na hlavní činnost (církevní služby - tzv. pastorace) katolické církve církev v roce 2017 činily 2,87 miliardy korun. Zájem o církevní služby byl podobný jako v předchozích letech. Počty církevních svateb mírně rostou, církevní pohřby zase mírně klesají. Počty křtů zůstávají vyrovnané.

Sociální a vzdělávací služby mají zelenou

I přes náročné hospodářské ztráty patří mezi priority katolické církve v ČR provozování společensky prospěšných služeb, zejména vzdělávání a zdravotních a sociálních projektů. Do sociálních projektů vložily diecéze v roce 2017 přímé náklady 54 milionů korun, což je více než dvojnásobek oproti předchozímu roku. Na školství vynaložila biskupství částku 77,4 milionů korun. V roce 2017 byla otevřena jedna nová církevní škola - lesnické učiliště v Kroměříži. 

Česká biskupská konference je také zřizovatelem Charity Česká republika, která v roce 2017 provozovala téměř 1.340 služeb a evidovala více než 144.750 klientů. Řadu sociálních služeb nabízí církev právě prostřednictvím místních Charit, zejména v oblastech, kde adekvátní sociální služby státu neexistují.

U sociálních i vzdělávacích aktivit poptávka vysoce převyšuje nabídku (většina církevních škol má mnohem více zájemců než může přijmout). Je tedy zřejmé, že by bylo dobré na tyto oblasti služeb vyčlenit v budoucnu víc peněz.

Počty lidí, kterým dává církev práci, rok od roku rostou. V roce 2017 to bylo víc než 15.000.

Napřímo zaměstnávají biskupství dohromady téměř 3.500 lidí. Z toho je přibližně 1.700 kněží.  V oblasti lesní správy mají biskupství 335 stálých technicko-hospodářských zaměstnanců, při sezónních pracích se zapojuje dalších až 2.500 drobných živnostníků z regionů. Další část civilních zaměstnanců tvoří administrativní pracovníci, kteří organizují nejrůznější pastorační a kulturní akce (poutě, Noc kostelů apod.). Charita Česká republika zaměstnávala v roce 2017 téměř 8.000 pracovníků.

Plat duchovních oproti roku 2016 mírně narostl (o 7,5 %) a dosahoval měsíčně v průměru necelých 21.000 korun hrubého, což je o 8.500 korun méně než průměrná mzda uváděná ČSÚ. Platy ostatních zaměstnanců se církev snaží udržet na úrovni srovnatelné se stejnými obory u jiných zaměstnavatelů. Náklady na mzdy zaměstnanců biskupství v roce 2017 činily 1.121 mil. korun.

Pixabay/CC0 Creative Commons

Opravy kostelů a klášterů jsou nedílnou součástí obnovy kulturní krajiny

V majetku všech osmi biskupství katolické církve je v současné době 4.700 kostelů a kaplí na území České republiky. Kromě toho vlastní různé církevní subjekty v ČR i řadu jiných historických budov např. klášterů, celkem se jedná o cca 6.5 tisíce objektů. Další část kostelů církev pouze spravuje (v nájmu).

Na obnovy kostelů, kaplí a historických objektů vynaložily diecéze v r. 2017 dohromady 725 milionů korun, což je o 21 milionu víc než v předchozím roce. 

Opravené kostely jsou také stále více lákavým turistickým cílem. V rámci akce Otevřené chrámy, kterou pořádá od r. 2017 Ostravsko-opavská diecéze, navštěvuje kostely až 160.000 návštěvníků. Oblíbené celorepublikové akce Noc kostelů se podle průzkumu ČBK zúčastnilo 11 % obyvatel ČR.

Další informace nebo upřesnění může poskytnout tiskové středisko České biskupské konference: Monika Klimentová, tel 731 625 984, www.cirkev.cz

Příklady církevních investic: zde k dispozici.